Thailand High Quality Seeds
How to grow High quality Watermelon 
Visitors
Today 84
Yesterday 158
Total 402,317
Page Views
Today 88
Yesterday 168
Total 426,158
    How to grow melon, cantaloupe

How to grow melon  /  kỹ thuật trồng dưa lê (dưa lưới)


Growth stage

Age

tưới

Item

Method

Note ( lưu ý)

 

 

Land preparation

làm đất

Tillage ( chuẩn bị đất):

1. Dry soil 7-14 days: phơi đất 7 – 14 ngày

2. Sow lime or Dilomite  300 Kgs/ Ha

bón vôi hay dilomite  300 kg/ha

3. Interval (khoảng cách trồng):

Between tree 50 cm ( cây cách cây 50 cm.

Between row 1 m (hàng cách hàng 1 m.

4, Support (bón bổ sung): Fertilizer(phân) 15-15-15 1 spoon(

muỗng) + 46-0-0  ½  spoon(muỗng)

5. PREPARING SOIL, COVER PLASTIC  LAØM ÑAÁT, TRAÛI BAÏT, ÑUÏC LOÅ

Water system depend on suitable land

 

 

Seeding: cây con

 

Take a seed into warm water 24 Hours then

wrapped in wet cloth 24 Hours

Ngâm hạt vào nước ấm 24 giờ sau đó ủ

trong khăn ướt 24 giờ

 

Seeding: cây con

 

- 8

A seedling to transplanting: cây con để cấy ra ruộng

1.Take a root seeding 0.5 cm. to tray or bag

Cấy hạt nảy mầm 0.5 cm. vào khay hay bầu ươm

2.Primary leaf 2 leaf: cây có 2 lá thật

3. Keep soil or material with root: vẫn giữ

đất và giá thể theo khi cấy ra

4. Handle seedlings gently: đưa cây con ra

nhanh chóng

vào nước  Lần / ngày

ระยะการเจริญเติบโตก่อนดอกบาน

0

Transplanting to grave: cấy ra líp

1. Take water into grave before transplanting 1

day: tưới nước lên líp 1 ngày trước khi cấy ra

2. Take a seedling from tray into grave

immediately deep 10 cm: trồng cây con sâ\u 10

cm càng nhanh càng tốt sau khi lấy ra khỏi

khay

1.Transplanting in low temperature:  cấy cây ra ruộng khi trời mát

/2, Take water after transplanting date 2-3 days: tưới nước lại sau khi trồng  3  ngày.

5

ทำค้าง

ใช้ไม้ค้างปักต้นละ อัน แล้วใช้เชือกผูกปลายไม้เป็นคู่ไขว้กันและมีไม้ราวผูกยึดเป็นแนวยาวระหว่างไม้ค้างแต่ละหลัก


 

7

Control measures: phòng ngừa 1

Spray ( phun) disease (bệnh) + Insect: sâu

 

13

 Fill Fertilizer (Bón phân) 1

fertilizer 15 - 15 - 15 : 46-0-0  ratio  3:1

phân NPK tỉ lệ 15-15-15 : 46-0-0 , 3 : 1

 

14

Control measures: phòng ngừa 2

Spray ( phun) disease (bệnh) + Insect: sâu

 

15

cut branch (cắt nhánh) 1

Keep main stem and cut branch under branch no.9

Giữ lại 1 dây chính và cắt nhánh tỉ lệ 9 xuống

 

17

Round top (bó lại) 1

Round top (bó lại trên ngọn cây)

 

19

Round top (bó lại) 2

 Round top (bó lại trên ngọn cây)

 

20

Fill Fertilizer (Bón phân) 2

phân NPK tỉ lệ 15-15-15

 

21

1 Round top(bó lại)   3

2. Control measures: phòng ngừa 3

1.  Round top (bó lại trên ngọn cây)

2. Spray (phun) disease (bệnh) + Insect: sâu

 

22

cut branch (cắt nhánh)  2

cắt nhánh tỉ lệ 9 xuống

 

24

Round top (bó lại)   4

Round top (bó lại trên ngọn cây)

 

ระยะการเจริญเติบโตหลังดอกบาน

25

1. ดอกเริ่มบาน
2. cut branch (cắt nhánh) 3

1. ดอกตัวเมียในแขนงที่ 9 เริ่มบาน

2. โดยให้เหลือแขนงที่ 9-13ไว้ แขนงที่ต่ำกว่าข้อที่ 9 และสูงกว่าข้อที่13ให้ตัดออก

 

28

Control measures: phòng ngừa 4

Spray ( phun) disease (bệnh) + Insect: sâu

 

30

Fruit cover

Keep 1 best fruit (Giữ lại 1 trái cây)

 

32

Round top (bó lại)   5

  Round top (bó lại trên ngọn cây)

 

34

Fill Fertilizer (Bón phân) 3

fertilizer 13 - 13 - 21

phân NPK tỉ lệ 13-13-21

Make bigger fruit (làm cho trái lớn)

35

Control measures: phòng ngừa 5

Spray ( phun) disease (bệnh) + Insect: sâu

 

38

1 cut branch (cắt nhánh) 4
2. เด็ดยอด

1. แต่งแขนงที่อยู่สูงกว่าผลที่ห่อไว้ออกให้หมดจนถึงยอด
2. Cut top

 

42

Control measures: phòng ngừa 6

Spray ( phun) disease (bệnh) + Insect: sâu

 

44

Fill Fertilizer (Bón phân)  4

fertilizer 13 - 13 - 13 : 0-0-60   ratio  1:4

phân NPK tỉ lệ 13-13-13 : 0-0-60 , 1 : 4

Make bigger fruit and sweet (làm cho trái lớn và ngọt)

55

thu hoạch

 

 


 
Share
 
เว็บสำเร็จรูป
×